Ośrodek Savoy Spała » REGULAMIN TARGÓW ŚLUBNYCH
icon
logo Rezerwuj

Regulamin Uczestnictwa dla Wystawców biorących udział w Targach Ślubnych odbywających się w
Spale, pod adresem 97-215 Spała, ul. Mościckiego 19, w dniu 15.10.2023 r., zwanych dalej „Targami”.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Targi będą miały miejsce w dniu 15.10.2023 r., w godz. od 10:00 do 18:00, w przestrzeni
wystawienniczej znajdującej się w namiocie o powierzchni 800 m2, zlokalizowanym na terenie
Ośrodka Konferencyjno – Wypoczynkowego Savoy, 97-215 Spała, ul. Mościckiego 19.
Przestrzeń wystawiennicza będzie miała scenę, odpowiednie nagłośnienie i oświetlenie. Wstęp
dla osób odwiedzających Targi będzie bezpłatny. Wystawcom będzie zapewniony dojazd
pojazdem o nośności do 3,5t, w celu urządzenia stoiska wystawienniczego (w dniu 14.10.2023
od godziny 12.00) oraz jego demontażu (w dniu 16.10.2023 do godziny 12.00) oraz będzie
przysługiwało jedno miejsce parkingowe, zlokalizowane na terenie posesji organizatora w
terminie 14 – 16.10.2023 r.
2. Organizatorem Targów Ślubnych jest spółka DOMS Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. marsz. Józefa
Piłsudskiego 20, 34-500 Zakopane, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000738068, NIP 736-17-28-169, REGON 380724812, zwana
dalej „Organizatorem”.
3. Przepisy Regulaminu wiążą wszystkich Wystawców i stanowią integralną część umowy, do
której zawarcia dochodzi poprzez uzgodnienie przez Organizatora i Wystawcę warunków
najmu stoiska wystawienniczego, a w szczególności: wielkości i lokalizacji stoiska,
udostępnienia przestrzeni reklamowej na terenie Targów, publikacji reklam w materiałach
drukowanych i udostępnianych w mediach oraz czasu reklamowego w czasie Targów,
wysokości czynszu najmu oraz ilości miejsc parkingowych. Uzgodnienie w/w warunków
umownych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem firmowego
maila Wystawcy oraz maila Organizatora: jliszewska@doms.com.pl.
4. Wysłanie przez Wystawcę Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa, którego wzór zamieszczony
jest na stronie Organizatora dotyczącego Targów na adres mailowy Organizatora:
jliszewska@doms.com.pl jest równoznaczne z akceptacją wszelkich warunków Targów
organizowanych przez Organizatora, w tym postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, a także stanowi oświadczenie, że
Wystawca zapoznał się z odpowiednią klauzula informacyjną DOMS, wynikającą z przepisów
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych – RODO lub Rozporządzenie), dotyczącą przetwarzania
danych osobowych Wystawcy oraz danych osobowych jego reprezentantów, pracowników,
współpracowników i podwykonawców, zamieszczoną na stronie https://doms.com.pl/ w
zakładce https://doms.com.pl/klauzula-rodo/ a także stanowi oświadczenie, że Wystawca
wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu zawarcia i
wykonywania umowy najmu stoiska, a w szczególności umożliwił tym osobom zapoznanie się
z klauzulą informacyjną DOMS.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania ekspozycji i eksponatów
znajdujących się na całym terenie targowym oraz nieodpłatnego wykorzystania tych
materiałów do celów marketingowych.

 

§2 Warunki uczestnictwa

 

1. Zgłoszenie woli udziału w Targach następuje na podstawie Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa
którego wzór zamieszczony jest na stronie Organizatora, wysłanego e-mail przez Wystawcę,
na adres poczty elektronicznej Organizatora: jliszewska@doms.com.pl
2. O udziale Wystawców w Targach nie decyduje kolejność nadsyłanych zgłoszeń.
3. Organizator wybiera Wystawców do udziału w Targach spośród zgłoszonych chętnych kierując
się zapewnieniem jak najszerszej oferty dla osób odwiedzających Targi i zapewnieniem jak
najwyższego poziomu Targów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia bez podania powodu.
5. Po akceptacji zgłoszenia i uzgodnieniu warunków umownych określonych w § 1 ust. 3,
Wystawca zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości min. 30% całkowitej kwoty
określonej fakturą proforma na konto Organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od
daty wystawienia dokumentu, chyba że Organizator i Wystawca uzgodnią płatność
jednorazową, z wyłączeniem zadatku na zasadach określonych w § 3 ust. 1.
6. Zadatek, o którym mowa w ust. 5 zostanie zaliczony na poczet czynszu wg uzgodnionych
warunków. W przypadku niewykonania umowy przez Wystawcę, wpłacony zadatek nie
podlega zwrotowi.
7. Zadatek, o którym mowa w ust. 5 ma znaczenie nadane mu przez art. 394 Kodeksu Cywilnego,
z tym jednak zastrzeżeniem, że Wystawcy, w przypadku niewykonania umowy przez
Organizatora, przysługuje żądanie zwrotu jednokrotności zadatku.
8. Niedokonanie wpłaty zadatku w terminie określonym w ust. 5 skutkuje rozwiązaniem umowy,
a Wystawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Organizatora.
9. Plan zagospodarowania hali wystawienniczej ustala Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość ingerencji w plan zagospodarowania pojedynczych
stoisk wystawców.
11. Minimalne stoisko wystawiennicze ma powierzchnię 9m2 i obejmuje stół wraz z krzesłami
i przyłączem elektrycznym max 2 x 230 V.
12. Na stoisku mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające identyfikator otrzymany od
Organizatora.
13. Identyfikatory wydaje się Wystawcom, którzy uiścili cały czynsz najmu stoiska na wskazaną
ilość uczestników, max. 5 os.

 

§ 3 Warunki płatności

 

1. Pozostałą (poza zadatkiem) część czynszu najmu stoiska lub – w przypadku uzgodnienia przez
Organizatora i Wystawcę płatności jednorazowej – całkowity czynsz najmu stoiska należy
przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu Targów w formie gotówki lub przelewem na
konto Organizatora. W przypadku dokonywania płatności za pomocą przelewu, należy
dokonać go z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby najpóźniej w dniu Targów, środki
znajdowały się na rachunku bankowym należącym do Organizatora.
2. Faktura VAT zostanie wystawiona po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez Wystawcę, o
której mowa w ust. 1.
3. Wystawca upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu i przesłanie
faktury wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu Zgłoszenia
Uczestnictwa.
4. Nieuregulowanie w terminie płatności pozostałej (poza zadatkiem) części czynszu najmu,
skutkuje utratą możliwości udziału Wystawcy w Targach i najmu stoiska, bez uprawniania do
żądania zwrotu zadatku.

 

§ 4 Udział w Targach – najem stoiska i/lub kolportaż materiałów reklamowych i/lub występ, pokaz

 

1. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię oraz określa lokalizację stoiska i/lub zgadza się
na kolportaż materiałów reklamowych i/lub określa warunki pokazu, występu.
2. Organizator ma prawo do zmiany lokalizacji powierzchni wystawienniczej, co nie stanowi
zmiany umowy i nie rodzi po stronie Wystawcy jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora.
3. Wynajęte stoisko przeznaczone jest tylko i wyłącznie dla jednego Wystawcy.
4. Podnajem stoiska przez Wystawcę lub reklama firm współpracujących z Wystawcą może
nastąpić tylko za pisemną zgodą Organizatora. W przypadku braku tej zgody Organizator może
obciążyć Wystawcę kwotą dwukrotnie większą niż czynsz najmu stoiska, za każdy
nieautoryzowany przez siebie podmiot.
5. Stoisko powinno być zagospodarowane najpóźniej na 60 min przed rozpoczęciem Targów.
6. Poziom hałasu stoiska (muzyka, video itp.) nie może utrudniać swobodnej rozmowy,
a aranżacja stoiska wystawienniczego nie może zasłaniać sąsiednich ekspozycji.
7. Zagospodarowanie stoiska należy wykonać w taki sposób, aby nie dokonać zniszczeń.
Wystawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy podczas
przygotowań, trwania i likwidacji Targów Zabrania się zawieszania i naklejania, a także
przymocowywania w jakikolwiek inny sposób reklam, transparentów, dekoracji, innych
materiałów, itp. do konstrukcji hal (sufitu, ścian, poręczy, posadzek itp.).
Przy budowie i demontażu stanowiska wystawca zachowa wszelkie przepisy dotyczące BHP
i ppoż. w stosunku do pracowników wykonujących prace montażowe, a także w trakcie trwania
Targów.
8. Wystawca ma prawo do reklamowania swoich towarów i usług wyłącznie na własnym stoisku.
9. Reklama Wystawcy na terenie Targów poza stoiskiem Wystawcy wymaga zgody Organizatora.
10. Organizator ma prawo do usunięcia w trybie natychmiastowym Wystawcy, która działa na
szkodę Organizatora lub niezgodnie z przepisami prawa, albo narusza zasady współżycia
społecznego.
11. Niedozwolone jest zdemontowanie oraz opuszczenie stoiska przez Wystawcę bez zgody
i wiedzy Organizatora przed oficjalnym terminem zamknięcia Targów. Samowolne
zdemontowanie oraz opuszczenie stoiska będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na
Wystawcę w wysokości dwukrotności czynszu najmu stoiska, na podstawie noty
obciążeniowej.
12. Wystawca zobowiązany jest poinformować Organizatora o zamiarze opuszczeniu stoiska
wystawienniczego. W chwili odbioru i zdania stoiska Organizator i Wystawca lub jego
przedstawiciel weryfikują, czy na stoisku nie zostały dokonane uszkodzenia i następnie (o ile
żadne uszkodzenia nie zostaną stwierdzone) podpisują protokół zdawczo-odbiorczy bez
zastrzeżeń. Jeżeli stwierdzone zostaną uszkodzenia, powinny one zostać odnotowane w
protokole, o ile są one widoczne. Jeżeli Wystawca odmówi podpisania protokołu z
zastrzeżeniami, Organizator jest uprawniony do jednostronnego sporządzenia protokołu.
Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w momencie przekazania powierzchni. Wystawca
nie odpowiada za niewyrządzone przez siebie szkody, które mogłyby zostać zgłoszone podczas
demontażu stoiska.
13. Wystawcy odpowiadają za sprzątanie swoich stoisk podczas montażu, wystawy i demontażu
stoisk. Ze stoisk należy usunąć wszystkie śmieci i odpady. Niewywiązanie się z obowiązku
będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wystawcę w wysokości 1 000,00 PLN, na
podstawie noty obciążeniowej.
14. Określone w Regulaminie kary umowne mogą być dochodzone łącznie. Organizator jest
uprawniony do dochodzenia od Wystawców, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego,
odszkodowania nieobjętego zakresem kar umownych, a także odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
15. Organizator zapewnia Wystawcom jeden kontener na odpady w czasie demontażu stoisk.
16. Organizator nie zapewnia wózków transportowych.
17. Wystawca odpowiada za prawa do prezentowanych wizerunków, fotografii, filmów, utworów
muzycznych. W przypadku roszczeń osób trzecich i instytucji Wystawca przejmuje pełną
odpowiedzialność za prezentowane i wykorzystywane materiały i zobowiązuje się pokryć
związane z tym straty Organizatora.
18. Wystawca oraz inne podmioty biorące udział w Targach na podstawie umów zawartych
z Organizatorem wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora bez
ograniczeń czasowych i terytorialnych, swojego wizerunku, utrwalonego za pomocą fotografii
lub technik audiowizualnych, w całości lub we fragmentach, w celach marketingowych lub
informacyjnych, związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora, jak również na jej
potrzeby wewnętrzne.

 

§ 5 Reklama

 

Organizator zapewnia przeprowadzenie kampanii reklamowej (plakaty, reklama w Internecie i innych
mediach).

 

§ 6 Bezpieczeństwo, mienie, ochrona przeciwpożarowa

 

1. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz
przepisów Regulaminu.
2. Organizator zapewnia ochronę podczas realizacji Targów.
3. Zabronione jest zastawianie dróg ewakuacyjnych oraz dojść i dojazdów do urządzeń
przeciwpożarowych oraz korytarzy. W przypadku naruszenia tego zakazu, Organizator jest
uprawiony do usunięcia przedmiotów należących do Wystawcy na jego koszt i ryzyko.
4. Uznaje się, że każda osoba reprezentująca Wystawcę lub z nim współpracująca, która weszła
na teren obiektu Targów zapoznała się z postanowieniami niniejszego Regulaminu
i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych instrukcji
bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a także zaleceń Organizatora.
5. Wystawca odpowiada za swoje mienie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
jakikolwiek ubytek, uszkodzenie, zniszczenie mienia przed, po i w trakcie trwania Targów.
6. Wystawca zobowiązany jest we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności
cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na tereny targowe.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie mediów i usług,
spowodowane okolicznościami od niego niezależnymi, w tym będącymi po stronie dostawcy
tych mediów i usług.
8. Zabronione jest prowadzenie przez Wystawców jakichkolwiek działań komercyjnych,
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, a także agitacyjnych oraz zbiórek pieniężnych nie
uzgodnionych z Organizatorem, jak również działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami
prawa.
9. Na terenie Targów obowiązują zakazy:
a) wnoszenia i używania: broni, materiałów pirotechnicznych, szkodliwych substancji
chemicznych, a także ognia otwartego, wszelkiego rodzaju świeczek, zakaz otwartego ognia na
stoiskach i w całej przestrzeni targowej innych materiałów stanowiących zagrożenie pożarowe,
uszkodzenia mienia oraz stwarzających niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia osób;
b) wnoszenia i spożywania alkoholu, z wyjątkiem degustacji zaakceptowanych przez
Organizatora, w ilości nie przekraczającej 50 ml alkoholu, oraz rozprowadzania i zażywania
środków odurzających;
c) zakłócania porządku publicznego (np. głośne, agresywne zachowania);
d) wprowadzania zwierząt, a także deskorolek, rowerów w tym elektrycznych, itp., chyba że jest
to dozwolone przez Organizatora z uwagi na ich specyfikę;
e) palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych na terenie targowym z wyjątkiem
miejsc wydzielonych i specjalnie oznaczonych;
f) zanieczyszczania terenu Targów odpadami wygenerowanymi przez siebie;
g) niszczenia infrastruktury;
h) przechowywania w namiocie butli z helem;
i) używania paliw, gazów czy innych pochodnych ropy naftowej;
j) używania urządzeń grzewczych innych niż Organizatora.
10. Osoby będące w stanie odurzenia narkotykowego lub upojenia alkoholowego albo próbujące
wnieść alkohol, środki odurzające lub niebezpieczne przedmioty, nie będą wpuszczane na
teren Targów.
11. W razie nieprzestrzegania zakazów Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego
wyprowadzenia Wystawcy z terenu Targów i uniemożliwienia ponownego wstępu, a w
uzasadnionych przypadkach wezwania Policji.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody Organizatora i osób trzecich powstałe
z winy Wystawcy lub jego współpracowników, a także za wszelkie szkody powstałe na skutek
nieprzestrzegania przez Wystawcę lub jego współpracowników, postanowień Regulaminu.
3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane przez osoby odwiedzające Targi.
4. Organizator i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub
uszkodzenia ciała oraz jakiekolwiek straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i osób
odwiedzających Targi powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy
Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wystawców spowodowane siłą
wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz niezależną
od Organizatora przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na parkingu.
7. Ewentualne roszczenia Wystawców względem Organizatora mogą być dochodzone wyłącznie
do kwoty czynszu najmu stoiska.
8. Wszystkie problemy, roszczenia i sugestie należy zgłaszać Organizatorowi natychmiast po
wystąpieniu zdarzenia w czasie trwania Targów.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
10. Wszelkie spory pomiędzy Wystawcami, a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Organizatora

Newsletter

INSPIRACJE I PROMOCJE


Wprost na twój adres e-mail. Tylko wartościowe treści. Dołącz!    Nasze social media


    instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram instargram

    © Ośrodek Savoy Spała 2024

    Created by:jointsystem